MARGO TRUSHINA
1 / 2
Zanaves

____
installation
vynil stripes, mirrors
140x140x400
2010